Hem - Hindborg - Dølby Sogne - Skive Provsti - Viborg Stift

HEM HINDBORG DØLBY KIRKER

 

Hem-Hindborg-Dølby sognes persondatapolitik

 

Ifølge databeskyttelsesloven af 17/5 2018 skal vi orientere om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har.

 

Sådan arbejder vi

Når en henvendelse der indeholder persondata er færdigbehandlet, slettes den efter en måned. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen dog kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning. Angående offentliggørelse af billeder på hjemmeside og i kirkeblad m.m. er reglerne endnu ikke forhandlet på plads. Med hensyn til offentliggørelse af navne i samme medier, indhenter vi samtykke fra de berørte.

 

Videregivelse

Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål. Vi videregiver alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vore opgaver. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være myndigheder, herunder SKAT.

Menighedsrådet kommunikerer i et sikkert, lukket mailsystem. Folkekirkens IT har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til tab eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vort ansvar. Der udvikles løbende sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vore systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse.

 

 

Rettigheder

Efter persondataforordningen har personer, der registreres, nogle rettigheder.

Som registreret har du således blandt andet følgende rettigheder:

  1. Ret til indsigt - Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen
  2. Ret til berigtigelse - Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet
  3. Ret til sletning eller "retten til at blive glemt" - Du har ifølge persondataloven på visse betingelser ret til at få slettet dine personoplysninger
  4. Ret til indsigelse - Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger

 

Yderligere information

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 97531035.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk