Hem - Hindborg - Dølby Sogne - Skive Provsti - Viborg Stift

HEM HINDBORG DØLBY KIRKER

VEDTÆGT
for

Kirkegård: Hindborg  Provsti: Skive   Kommune: Skive  Stift: Viborg

A . Kirkegårdens bestyrelsesforhold 

§ 1

 

Kirkegården ejes af Hindborg kirke og bestyres af Hindborg menighedsråd.

§2

Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i

vedtægt for kirkeværgen.

Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med arbejdsbeskrivelse for graverstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt .

Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet .

§3

Stk. 1. Kirkegårdsprotokollen føres på edb i et af Kirkeministeriet godkendt system.

B.    Gravsteder

§4

Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

Erhvervelse og fornyelse

§S

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravstede r- gravstedsret - og om nedsættelse af kister eller urner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkeværgen/graveren .

§6

Iforbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkeværgen/graveren et gravstedsbrev .

Stk . 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages

påtegning herom på gravstedsbrevet.

§7

Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:

l) har bopæl i sognet

2) er uden sogns boende, men har en særlig tilknytning til sognet, idet særlig tilknytning forel igger, hvis den uden sogns boende tidligere har haft bopæl i sognet, har nære pårørende, der bor i sognet eller har ægtefæ lle/registreret partner, forældre eller børn begravet på en kirkegård i sognet.

Stk. 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter

menighedsrådets  nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person/registreret partner, ska l der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle/registrerede partner umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Dette gælder også i tilfælde, hvor der uden vederlag udlægges gravsted for en ubemidlet afdød . Ægtefæ llen/den registrerede partner bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. l,

til at få en gravplads udlagt uden vederlag.

Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 3 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.

Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal

imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder

for det.

Stk. 7. Der kan indgås aftale om erhvervelse af gravsted for flere brugsperioder, dog aldrig længere end 60 år. Hvis en sådan aftale indgås, betales der et engangsbeløb for

samtlige brugsperioder, ligesom der betales engangsbeløb for ren- og vedligeholde lse

i alle brugsper ioder ved ikrafttrædelsestidspunktet for aftalen.

§8

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum,  hvormed fredningstiden  efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.

§9

Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, fremgå r af afta len om erhvervelse eller fornyelse.

§ 10

Gravstedsretten kan kun overdrages med menighedsrådets samtykke.

§ 11

Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til kirkeværgen/graveren herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.

Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkeværgen/graveren indehaveren af

brugsretten en påmindelse om fornyelsen. Påmindelsen sendes med aflever ingsattest. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravsteds retten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå til kirkegården.

Stk . 3. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 12 uger efter brugstidens udløb

fjerne planter m.m. samt gravminder. Iså fald skal eventuelle fundamente r samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orienter ing herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.

Nedlæggelse og regulering

§ 12

Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som

overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begrav else eller urnenedsæt telse,

kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

§ 13

Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

Denne blanket er udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsr d Formular 1227 01.13.

Gravstedernes indhegning

§ 14

Gravstederne må ikke uden menighedsrådets godkendelse hegnes med andet end levende hegn. Undtagelse kan kun gøres, hvor den stedlige tradition tilsiger det. Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning,  og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.

Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning

eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet .

Gravstedernes beplantning

§ 15

Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse

skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.

Stk. 2. Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.

Gravminder

§ 16

Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks . en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.

Stk. 2. Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende . Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra  kirkegården.  Provstiudvalgets afgørelse  kan påklages til biskoppen.

Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Stk. 4. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravmind er forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 329 af 29. marts 2014 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, kapitel 4. Menighedsrådet sørger for, at indehav erne af brugsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.

Stk. 5. På menighedsrådets begæring har indehaverne af brugsretten pligt til at

afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er

hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet.

Gravstedernes vedligeholdelse

§ 17

Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

Stk. 2. Det påhviler den af menighedsrådet bemyndigede person at påse og afgøre,

om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med

vedtægtens bestemmelse.

Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholde lse, skal menighedsrådet tilbyde, at kirkegå rden overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte ta kst. Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegå rden, eller den fastsa tte betaling herfor ikke erlægges , skal menighedsrådet ved

brev, der sendes med afleveringsattest til indehaveren af brugsrette n på lægge denne at opfylde sine forpligtelser v edrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.

Stk . 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for grav stedets

vedligeholdelse,  eller den fastsatte  betaling herfor ikke er erlagt, kan menighedsrådet lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller grus lægge, men gravpladserne  i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hv ilken brugsretten  er erhvervet. Med skriftligt sa mtykke fra  indehaveren af brugsretten  kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningst iden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet .

§ 18

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantni ng eller a ndet på gravstederne , forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

§ 19

Kirkegården renholder gravsteder mod betaling efter reglerne i kirkegårdens takstblad .

Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til stifternes fæ lles betalingscenter (Gias Center ) en ga ng for alle af et beløb, som er fastsat i kirkegårdens takstblad, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningspe riode fastsættes ved aftale. Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmed lemmer, kirkeværgen, graveren e ller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medv irke ved gravsteders

vedli eholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formal i et pengeinstitut indsat kapital.

Særlige bestemmelser for kistegrave

§ 20

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt- er for kistegrave 40 år .

§ 21

En voksengrav skal være mindst 1,50 x 2,5 meter, en barnegrav mindst 1,25 x 1,25 meter. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst lm jord over kistelåget .

Stk . 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsråde ts samtykke

nedsættes i en allerede benyttet grav.

§ 22

Anvendes jern-, zink- eller egetræskister eller kister af andet særligt vansk eligt nedbrydeligt materiale, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredn ingstiden.

Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets sa mty kke og stiftsøvrighedens godkende lse af såve l planerne som vilkårene fo r indretningen.

Flytning af gravsatte  kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra biskoppen og efter indhentet erklæring fra sundhedsmynd ighederne.

Særlige bestemmelser for urnegrave

§ 24

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt- er for urne grave 10 år.

§ 25

Et Urnegravsted skal være 1,0 x 1,0 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord  over urnen.

Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri.

Stk. 3. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørte i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet .

 

§ 26

Urner af plasticmateriale eller andet langsomt forgængel igt materiale kan kun jordfæstes med tilladelse fra menighedsrådet.

Stk .2. Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.

§ 27

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet.

Øvrige bestemmelser

§ 28

Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelse r, skal de nærmere regler for anlæg, indhegni ng, beplantning og anvende lse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådan ne tillæg, som tillige ska l indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget .

Der må på gravsteder kun anvendes grus af typen 2-8 mm perlegrus, hvid-blå. Vaser, syltetøjsglas, plasticlamper og lignende - må ikke henligge på gravstedet.

Der  må  kun anvendes  en  nedgravet gravstedsvase  ved  plænebeg ravelser.  Der  må i kke nedgraves  potte planter  i et  plæne  gravsted.

Opstilling af foderbrætter, foderskjul , foderkasser m.m. er ikke tilladt. Menighedsrådet tager forbehold for andre ikke her nævnte tilfælde. Idisse til fælde kræves kirkegårdsudvalgets samtykke .

§ 29

Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan normalt finde sted på alle hverdage.

C.    Ordensbestemmelser

l)      Kirkegården er åben fra kl. solopgang til kl. solnedgang.

 1. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred .
 2. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid .
 3. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger.
 4. Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsb rugere, skal efter endt brug straks stilles tilbage på deres plads.
 5. Kirkegårdens dige eller hegn og grav stedernes indhegning må ikke gennembrydes.
 6. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede .
 7. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.
 8. Hunde skal føres i snor.
 9. Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
 10. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med menighedsrådets særskilte tilladelse.
 11. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
 12. Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
 13. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer .
 14. Bænke må kun opstilles på gravstederne med menighedsrådets samtykke. Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravstede r, beskadigelse afgravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar  og eventuelt tillige strafansvar .

Stk . 3. Graveren er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelse r af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet.

Hindborg Menighedsråd, den          25 l 02 - 2016

Menighedsrådets formand
Kristen Boel

 

Tilbage til Hindborg kirke

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk