Hem - Hindborg - Dølby Sogne - Skive Provsti - Viborg Stift

HEM HINDBORG DØLBY KIRKER

Vedtægter

VEDTÆGT
for 
Hem Kirkegård Skive provsti, 
Skive kommune, Viborg Stift.

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

§ 1.
Kirkegården ejes af Hem kirke og bestyres af Hem menighedsråd.

§ 2.
Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.
Stk.2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i Vedtægt for kirkeværgen.
   Stk.3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver/kirkegårdsleder under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med Regulativ for graverstillingen/kirkegårdslederstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt. 
   Stk.4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

§ 3.
Kirkeværgen og graveren/kirkegårdslederen opbevarer hvert et eksemplar af kirkegårdskortet og fører hver et eksemplar af kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser.
Stk.2. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn på kirkegården.

B. Gravsteder.

§ 4.
Den gamle kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

Erhvervelse og fornyelse.

§ 5.
Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder - gravstedsret - og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkeværgen/graveren/kirkegårdslederen.

§ 6.
I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkeværgen/graveren/kirkegårdslederen et gravstedsbrev.
Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet.

§ 7.
Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:
1) havde bopæl i sognet og tilhørte folkekirken.
                     2) havde ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde var knyttet til sognet.
I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse stiftsøvrigheden.
3) havde bopæl i sognet uden at tilhøre folkekirken, såfremt der ikke i sognet er en kommunal kirkegård eller en kirkegård for det trossamfund, afdøde tilhørte.
Stk. 2. Der kan her ud over ikke erhverves gravstedsret på kirkegården/Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse.
Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af den anviste gravplads.
Ægtefællen bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.
Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1., til at få en sømmelig gravplads udlagt uden vederlag.
Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil..................gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med kirkegårdsudvalgets/menighedsrådets godkendelse.
Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperioden udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.
Stk. 7. Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden kan dog kun ske med kirkegårdsudvalgets/menighedsrådets godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedet vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af stiftsøvrigheden.
Stk. 8. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret på en gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden kan kun ske med stiftsøvrighedens godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedet vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb.

 

 

 Tilbage til Hem kirke

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk